T-MAPY

Riešenia pre servisné organizácie

Máte na starosti správu zelene, komunikácií, cintorínov, osvetlenia, odvoz odpadu alebo iné služby pre mestá?
S našimi aplikáciami si s týmito úlohami poradíte omnoho jednoduchšie.

zakladni geoprostorove registry_miniZistiť viac
práca s katastrom a adresami

Základné geopriestorové registre

Kataster nehnuteľností - Mapové služby
RÚIAN - služby pre vyhľadávanie adries a parciel

evidence-a-sprava-majetku-miniZistiť viac
pasporty a evidencia

Evidencia a správa majetku

Informácie k nehnuteľnostiam,
Pasport mobiliáru,
Pasport detských a športových ihrísk,
Pasport cintorínov,
Pasport pamiatok,
Pasport reklamných zariadení,
Technická evidencia stavebných objektov,
Evidencia hmotného majetku

zivotni-prostredi-miniZistiť viac
zeleň alebo komunálny odpad

Životné prostredie

Pasport zelene, 
Pasport odpadového hospodárstva

technicke-site-miniZistiť viac
infrastruktura

Technické siete

Pasport vodovodov a kanalizácií,
Pasport verejného osvetlenia,
Pasport optických sietí,
Mapa technickej infraštruktúry

traffic jamZistiť viac
evidencia a údržba komunikácií

Doprava

Pasport komunikácií,
Blokové čistenie,
Zimná údržba

hlaseni_miniZistiť viac
aj pre verejnosť

Hlásenie porúch

Hlásenie porúch a nedostatkov

datove-sklady-miniZistiť viac
dáta a dokumentácia

Správa dátových skladov

ePrevzatie
eVýdaj
EDAS - Evidencia dát a služieb

ostatni_miniZistiť viac
ostatné

Ďalšie produkty a služby

Elektronická spisová služba TESS,
Zpracovanie a analýzy geografických dát,
Tvorba kartografických výstupov

Prečo T-MAPY?

32

rokov na trhu

226

stálych zákazníkov

7368

realizovaných zakáziek

83

zamestnancov sa stará o Vašu spokojnosť

Vybrané produkty

Hlásenie porúch

efektívna správa majetku krajov a verejného priestranstva

Cintorín online

efektívna evidencia hrobových miest

TESS

T-WIST elektronická spisová služba

Základné geopriestorové registre

Produkty pre prácu s katastrom, parcelami a adresami

Kataster nehnuteľností- Mapové služby

Sada mapových služieb poskytujúcich podkladové mapy vytvorené z dát katastra nehnuteľností (parcely, parcelné čísla atď.) a územné identifikácie (adresné body, čísla popisné a orientačné). Dáta sú k dispozícii ako dlaždice formou WTMS služieb.

RÚIAN - služby pre vyhľadávanie adries a parciel

Sada geolokačných služieb poskytujúcích údaje o okresoch, ORP, uliciach, adresách, katastroch a parcelách na území ČR a SR

Zaujal Vás niektorý z produktov?

Chcete sa o nich dozvedieť viac? Kontaktujte nás.
Napište nám na info@tmapy.sk alebo zavolajte

+421-903-211-214

Evidencia a správa majetku

Pasporty a evidencia majetku servisných organizácií

Informácia k nehnuteľnostiam

Nadstavba aplikácie REN umožňujúca ukladať k parcelám alebo ich častiam štruktúrované poznámky vrátane grafického vyjadrenia. Kategória poznámok sa dá vytvárať podľa vlastných požiadaviek. Grafická podoba poznámky sa dá prevziať z parcelnej kresby alebo sa ručne zakreslí.

Pasport mobiliáru

Aplikácia pre správu mobiliáru. Skladá se z niekoľkých nezávislých modulov - bariéry a zábrany, doprava, ihriská, mestský orientačný a informačný systém, nábytok a vybavenie, vodné prvky, iné. Aplikáciu je možné doplniť modulom pre evidenciu a plánovanie údržby.

Pasport detských a športových ihrísk

Aplikácia pre správu detských a športových ihrísk. Aplikácia umožňuje viesť informácie o detských a športových ihriskách a jednotlivých herných alebo športových prvkoch. Nadstavbový modul vedie informácie o prevádzke revizií vrátane upozorňovania na termíny. Ďalším modulom sú opravy.

Pasport cintorína

Aplikácia je určená pre kompletnú správu cintorína. Eviduje údaje o cintoríne na území mesta/obce a jednotlivých hrobových miestach a pochovaných osobách, zmluvách s majitelom hrobu, platbách za hrobové miesto atď. Aplikáciu je možné rozšířiť i o moduly pre verejnosť (vyhľadávanie zosnulých, voľné hroby, významné osobnosti atď.).

Pasport pamiatok

Aplikácia pre pasportizáciu a správu pamiatkových objektov. Jednotlivé pamiatky sa dajú napojiť na Pamiatkový katalóg vedený v Národnom pamiatkovom ústave. Ďalším modulom je agenda opráv.

Pasport reklamných zariadení

Aplikácia pre evidenciu a správu všetkých typov reklamných zariadení. Okrem údajov o samotnom reklamnom zariadení (typ, druh nosiča atď.) umožňuje evidovať aj údaje o vlastníkoch, nájomných zmluvách, dĺžke prenájmu atď.

Technická evidencia stavebných objektov

Aplikácia určená pre evidenciu technických a ďalších údajov o stavebných objektoch. Eviduje základné údaje o objekte, konstrukčné prvky, bytové jednotky atď.

3D Objekty

Inovácie, ktoré pomocou 3D modulov rozšíria váš GIS o úžasné interaktívne 3D objekty, ktoré môžete použiť pre zvýšenie informačnej hodnoty dát v GIS ale aj podporu turizmu. Vhodné napr. pre sochy, pametné dosky, pamiatky alebo iné zaujímavé miesta a historické objekty.

Evidencia hmotného majetku

Aplikácia pre evidenciu a správu hmotného majetku.

Zaujal Vás niektorý z produktov?

Chcete se o ňom dozvedieť viac? Kontaktujte nás.
Napíšte nám na info@tmapy.sk alebo zavolajte

+421-903-211-214

Životné prostredie

Evidencia zelene alebo podpora pre spracovanie odpadov

Pasport zelene

Aplikácia pre evidencu celkovej zelene - plochy zelene, biologické prvky (stromy, kry, záhony), technické prvky (fontány, bazény, pieskoviská) a doplnky (sochy, preliezky, oplotenia). Aplikáciu je možné doplniť o modul Údržba vrátane cenníka úkonov. Ďalšie samostatné moduly sú Dendrológia a Zásahy.

Pasport odpadového hospodárstva

Aplikácia na podporu evidencie spracovania odpadov. Skladá sa z niekoľkých samostatných modulov - separovaný odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, zmiešaný komunálny odpad, triedený odpad – vrecia, odpadkové koše, skládky, kompostárne, zberné dvory.

Zaujal Vás niektorý z produktov?

Chcete sa o ňom dozvedieť viac? Kontaktujte nás.
Napíšte nám na info@tmapy.sk alebo zavolajte

+421-903-211-214

Technické siete

Evidencia siete a technickej infraštruktúry

Pasport vodovodov a kanalizácií

Aplikácia umožňujúca evidovať akékoľvek prvky kanalizačnej (úseky kanalizácií, kanalizačné šachty, objekty na kanalizáciu) a vodovodnej siete (vodovodné rady, zariadenia na vodovodné siete, objekty na vodovodnú sieť). Aplikáciu je možné doplniť modulom pre evidenciu a plánovanie údržby.

Pasport verejného osvetlenia

Aplikácia pre kompletnú evidenciu verejného osvetlenia - rozvádzače, stožiare, káble, káblové skrine, technické prvky, lampy, semafóry. Aplikáciu je možné doplniť modulom pre evidenciu a plánovanie údržby.

Pasport optickej siete

Aplikácia pre evidenciu metropolitnej siete založenej na optických vláknach. V aplikácii je možné spravovať fyzické aj logické prvky siete, jednotlivé objekty optickej siete, vlastnícke a nájomné vzťahy atď.

Mapa technickej infraštruktúry

Mapa obsahujúca kompletné dáta technickej infraštruktúry, ktoré sú jednotlivými správcami inžinierskych sietí poskytované v rámci územných analytických podkladov.

Zaujal Vás niektorý z produktov?

Chcete sa o ňom dozvedieť viac? Kontaktujte nás.
Napíšte nám na info@tmapy.sk alebo zavolajte

+421-903-211-214

Doprava

Komplexná správa informácií o komunikáciách a ich údržbe

Pasport komunikácií

Aplikácia umožňujúca komplexnú správu informácií o komunikáciách vrátane nadväzujúcich súčastí, ktorými sú úseky, mosty, vpuste, zvislé a vodorovné dopravné značenia, chodníky, cyklocesty atď. Aplikáciu je možné doplniť modulom pre evidenciu a plánovanie údržby.

Blokové čistenie

Modul pre blokové čistenie komunikácií. Okrem základnej evidencie umožňuje informovať verejnosť o plánovaných termínoch blokového čištenia vrátane emailového upozornenia na blížiaci sa termín.

Zimná údržba

Modul pre evidenciu zimnej údržby komunikácií. Súčasťou je aj aplikácia pre verejnosť.

Zaujal Vás niektorý z produktov?

Chcete sa o ňom dozvedieť viac? Kontaktujte nás.
Napíšte nám na info@tmapy.sk alebo zavolajte

+421-903-211-214

Hlásenie závad

efektívna správa majetku a verejného priestranstva

Hlásenie závad

Aplikácia umožňuje občanom rýchlo a jednoducho upozorniť na určitý problém v danej obci, mestskej časti alebo v inom vymedzenom území. Súčasťou je aj modul pre internú správu jednotlivých hlásení.

Správa dátových skladov

Systémy pre prácu s dátami a dokumentáciou

ePríjemka

Systém určený pre komplexnú podporu činností spojených s preberaním geodetickej časti dokumentácie skutočného odovzdania stavieb (DSPS) a ďalších dokumentov dokladujúcich dokončenie stavby. Skladá sa z dvoch hlavných častí - verejného rozhrania pre elektronické podanie geodetickej dokumentácie a administračného rozhrania pre kompletnú správu celého systému príjemky, obsahujúcej nástroje pre kontrolu, prevzatie a evidencu odovzdanej dokumentácie.

eVýdaj

Systém určený pre komplexnú podporu činností spojených s výdajom geografických dát. Systém sa skladá z dvoch hlavných častí - verejného rozhrania pre vytváranie objednávok alebo požiadaviek na dáta a z administračného rozhrania pre kompletnú správu celého systému výdaja, obsahujúceho nástroje pre zostavenie výdajných sád a ich vlastný export a štatistické prehlady.

EDAS

Systém pre evidenciu dát, služieb a správu metadát v geografickom informačnom systéme.

Zaujal Vás niektorý z produktov?

<Chcete sa o ňom dozvedieť viac? Kontaktujte nás.
Napíšte nám na info@tmapy.sk alebo zavolajte

+421-903-211-214

Ďalšie produkty a služby

Spisová služba, práce s priestorovými dátami a výstupmi

TESS - elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba TESS pomáha organizáciám dosiahnuť jednoduchú evidenciu, správu a riadenie svojich dokumentov. Umožňuje evidenciu, správu a riadenie dokumentov s rozsiahlym systémom užívateľských práv, prepojení s ostatnými informačnými systémami a mnoho daľšieho.

Zpracovanie a analýza geografických dát

Vykonávame všetky práce s priestorovými dátami- skenovanie a transformácia, vektorizácia, dlaždicovanie, optimalizácia pre výkon, dátové a priestorové analýzy, návrhy a optimalizácia dátových skladov atď.

Tvorba kartografických výstupov

Náš tým špičkových kartografov pre vás pripraví mapy presne podľa vaších predstáv a potrieb.

Zaujal Vás niektorý z produktov?

Chcete sa o ňom dozvedieť viac? Kontaktujte nás.
Napíšte nám na info@tmapy.sk alebo zavolajte

+421-903-211-214

Nenašli ste tu vhodné riešenie pre Vás?

Nevadí, určite pre Vás môžeme jeden z produktov buď prispôsobiť, alebo vytvoriť úplne nový.

Kontaktujte nás!

info@tmapy.sk