Pasport zelene

moderné a jednoduché riešenie evidencie a správy mestskej zelene

Aplikácia Pasport zelene je nástroj pre komplexnú pasportizáciu verejnej zelene a súvisiacich prvkov v správe mesta či obce.

PAZEL_obr1_mini

Aplikácia vymedzuje plochy určené na údržbu, zobrazuje údaje o jednotlivých drevinách (stromy a kry). Okrem základných agend (Plochy zelene, Biologické prvky, Technické prvky) je možné aplikáciu rozšířit o modul Dendrológie, Zásahy, Údržba (vrátane cenníka úkonov) , prípadne o Mapu strihania. Súčasťou aplikácie je Mapa pasportu zelene.

Hlavné funkcie

evidencia dát pasportu zelene

zobrazenie a editácia jednotlivých objektov pasportu na mape

vyhľadávanie objektu podľa jeho atribútov

editácia a doplňovanie atribútov u existujúcich objektov

evidencia plánovaných a zrealizovaných pestovateľských opatrení

PAZEL_obr2_mini

Základné prínosy

variabilný prístup k dátam

prístup k dátam je zriadený na úrovni uživateľských práv, ich prideľovanie a správa je veľmi flexibilná, práva majú radu úrovní a pre jednotlivé časti pasportu je možné zriadiť samostatné nastavenia

rýchla editácia dát

aplikácia disponuje radou číselníkov, ktoré sú pre väčšinu atribútov predvyplnené, oprávnený správca aplikácie môže číselníky podľa potreby upravovať

jednoduché užívateľské prostredie

pri práci s aplikáciou stačí oprávnenému užívateľovi bežný PC alebo tablet s prístupom k internetu/intranetu a štandardný webový prehliadač, bez nutnosti inštalovať akékoľvek doplnkové SW

jednotný zdroj dát pre všetkých

informácie zhromaždené v aplikácii môže mať k dispozícii ľubovolné množstvo interných/externých pracovníkov organizácie (ako pre editáciu, tak len na čítanie), vybrané informácie môžu byť poskytnuté i verejnosti

podpora práce s dátami

aplikácia obsahuje nástroje pre export/import databázovo uložených dát do formátu ESRI Shapefile, import DGN súborov, ľubovolné základné atribúty je možné tiež exportovať do formátov CSV, XLS, XML, XHTML

integrácia s GIS

editácia polohy jednotlivých prvkov na mape prebieha priamo v mapovej časti aplikácie, k dispozícii sú editačné nástroje pre línie, plochy i polygony

PAZEL_obr3_mini

Databázová časť aplikácie - štruktúra

Databázová časť pasportu sa skladá z jednotlivých samostatne citovateľných častí (modulov). Základným nosným prvkom pasportu je plocha zelene.

Zoznam modulov:

 • plochy zelene + zásahy/opravy
 • biologické prvky + zásahy/opravy
 • technické prvky + zásahy/opravy
 • doplnky + zásahy/opravy
 • dendrológia + zásahy/opravy
 • pamätné stromy
 • údržba zelene
 • podklady (rozšírená verzia)
 • záujmové oblasti (rozšírená verzia)
PAZEL_obr4_mini

Základné využitie a funkcionalita aplikácie

 • evidencia jednotlivých prvkov zelene a detailné informácie o nich
 • vkladanie, aktualizácia, vyhľadávanie a mazanie jednotlivých položiek pasportu /jednotlivých atribútov
 • editácia pomocných číselníkov pre každú časť pasportu
 • nastavenie užívateľských oprávnení pre prístup k aplikácii a k jednotlivým agendám
 • väzba do GIS – mapové aplikácie, kde je možné editovať polohu (geometriu) jednotlivých prvkov
 • export tabuliek do SHP, DBF súborov
 • import SHP, DBF súborov do databázy
 • import DGN súborov do podkladov
 • upozorňujúce e-maily na zásahy/údržbu
 • nastavenie záujmových oblastí
 • dokumentácia a videonávody k aplikácii nájdete: Pasport zeleně - dokumentace
PAZEL_obr5_min

Mapová časť aplikácie

Medzi hlavné úlohy, ktoré mapová časť aplikácie umožňuje, patrí:

 • zobrazenie jednotlivých prvkov a súvisiacich popisných informácií na mape
 • zobrazenie jednotlivých tematických vrstiev (kategórií) objektov vrátane dynamickej legendy
 • fulltextové vyhľadávanie ulice, adries alebo parcely
 • zobrazenie záujmových lokalít na území (pokiaľ sú definované)
 • editácia - tj. pridávanie, úprava a odoberanie záujmových bodov, línií alebo plôch (polygónov)
 • meranie vzdialeností a plôch
 • tvorba jednoduchých poznámok
 • tlačové služby
 • zobrazenie aktuálnej polohy užívateľa (pomocou služby GPS v koncovom zariadení)
PAZEL_obr6_min

Mapová časť - verejné riešenia

Mapa zelene

 • zobrazenie jednotlivých prvkov a základných popisných informácií na mape
 • fulltextové vyhľadávanie ulice, adries alebo parciel
 • zobrazenie záujmových lokalít na území (pokiaľ sú definované)
 • meranie vzdialenosti a plôch
 • tvorba jednoduchých poznámok
 • tlačové služby
 • zobrazenie aktuálnej polohy užívateľa (pomocou služby GPS v koncovom zariadení)
PAZEL_obr7_mini

Mapa strihania

 • prezentácia informácií o dátumoch najbližších plánovaných a posledných zrealizovaných kosení trávnatých plôch v meste a stave zrealizovaných prác
 • nadstavba aplikácie Pasport zelene, ktorá nemôže byť realizovaná samostatne
 • informácie o kosení sú na mape zobrazované na základe údajov evidovaných v module Plochy zelene - Zásahy/opravy
PAZEL_obr8
PAZEL_obr9

Kontakt

Ak sa chcete nezáväzne dozvedieť viac o T-MAPY Pasport zelene alebo iných riešeniach Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme venovať

Kontaktujte nás na: info@tmapy.sk