Spracovanie a ochrana osobných údajov
v T-MAPY Slovensko spol. s r.o.

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 2, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 154488/B. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, na aký dlhý čas a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracúvania obrátiť, môžete nás kontaktovať
na tel. čísle +421-904-628-211 alebo na e-maily: info@tmapy.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

 

  • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

 

 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z následujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

 

   • vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutnú k plneniu zmluvy

 

  • Vedenie účtovníctva

 

   • Ak ste zákazníci, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

  • Marketing - zasielanie newsletterov

 

   • Vaše osobné údaje (e-mail a meno), obsah, na ktorý klikáte v e-mailoch a čas, kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných správ - a to v maximálnom počte 2 obchodné správy mesačne. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to počas 10-tich rokov od poslednej objednávky.

 

   • Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter iba na základe predošlého kontaktu či vášho súhlasu, počas 10-tich rokov od udelenia.

 

   • V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

 

  • Fotografie a videozáznamy zo seminárov

 

  • Na niektorých našich živých akciách – na stretnutí užívateľov, na školeniach, workshopoch, seminároch, … vytvárame fotografickú dokumentáciu či videozáznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Videozáznam slúži účastníkom online kurzu na prezeranie. Pri týchto materiáloch nikdy nenájdete mená účastníkov bez predchádzajúceho súhlasu. Ak si neprajete byť na fotografiách či videu, informujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktných údajov a my daný záznam obratom zmažeme.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas trvania premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhší čas na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielené reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.
Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem a služieb:

 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics
 • Google - Google AdWords
 • Imper - leady
 • SmartSelling - SmartEmailing

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšiu aplikáciu či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracúvame výhradne v Európskej únií alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@tmapy.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30-dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo považujete svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovania (napr. Odhlásením z newsletterov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (právo na zabudnutie). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 30-dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení procesu vymazania vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracúvať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú platné od 25.5.2018 a nahrádzajú predošlé Prehlásenie o spracovaní osobných údajov, ktoré nájdete TU.